Philips Domestic Appliances privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op januari 2022

Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te helpen inzicht te krijgen in het privacybeleid van Philips Domestic Appliances Nederland B.V., gevestigd te Claude Debussylaan 88, 1082 MD, Amsterdam, Nederland, de aan haar gelieerde ondernemingen en van haar dochterondernemingen, hierna te noemen 'Philips Domestic Appliances', 'onze', 'wij/we' of 'ons'.

Introductie

Philips Domestic Appliances waardeert de interesse die u in ons bedrijf, producten en services hebt getoond door onze website of andere communicatiekanalen te bezoeken, inclusief, maar niet beperkt tot, onze social media-pagina's en/of -kanalen en -blogs (samen de 'Pagina's van Philips Domestic Appliances'). Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonlijke gegevens die we mogelijk verzamelen of verwerken wanneer u communiceert met Philips Domestic Appliances. U kunt met ons communiceren via de Pagina's van Philips Domestic Appliances, via de aankoop van onze producten en het gebruik van onze services, via marketingcommunicatie en via onze klantenservice. 

Voor een mondiale benadering van de bescherming van persoonlijke gegevens en om interne gegevensoverdrachten tussen onze groepsbedrijven wereldwijd mogelijk te maken, heeft Philips Domestic Appliances het privacybeleid van Philips Domestic Appliances ingevoerd en een overeenkomst gesloten voor het delen van gegevens binnen de groep, met de modelcontractbepalingen waar nodig.  

U hebt uw vertrouwen in ons getoond door uw interacties met onze pagina's van Philips Domestic Appliances en wij waarderen dat vertrouwen. We doen er alles aan om uw privacy te allen tijde te beschermen. 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welk doel?

Wanneer we de term 'persoonlijke gegevens' gebruiken, bedoelen we informatie die op u betrekking heeft en waarmee we u, direct of in combinatie met andere bij ons bekende gegevens, kunnen identificeren.

Aankoop- en registratiegegevens

Wanneer u producten/diensten van Philips Domestic Appliances in onze online winkels koopt, kunnen we de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:
•    Leverings- en factureringsadres;
•    Telefoonnummer;
•    Factuurgeschiedenis (overzicht van de aangeschafte producten/diensten van Philips Domestic Appliances);
•    Details van uw product/dienst (bijvoorbeeld de naam ervan, de betreffende productcategorie, het modelnummer van het product, de aankoopdatum, het aankoopbewijs).

We kunnen deze persoonlijke gegevens gebruiken om uw aankoop uit te voeren en/of uw product te registreren. 

Wij vinden de verwerking van uw aankoop- en registratiegegevens als noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een partij bent.

Online feedbackgegevens

U kunt ervoor kiezen feedback, opmerkingen, vragen, beoordelingen en recensies door te geven in online evaluaties (Online feedback).

Wanneer u van deze gelegenheid gebruikmaakt, verwerken we mogelijk de volgende persoonlijke gegevens:
•    Uw cookie-ID;
•    De inhoud van uw feedback/opmerkingen/vragen/beoordelingen/recensies;
•    Uw contactgegevens, in het geval u deze aan ons verstrekt.

We kunnen deze persoonlijke gegevens gebruiken om waardevolle inzichten te verkrijgen en de Pagina's van Philips Domestic Appliances, onze producten en onze diensten te verbeteren.

We beschouwen de verwerking van uw online feedbackgegevens als gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Klantenservicegegevens

Wanneer u via e-mail, telefoon, chat of schriftelijk met een van de klantenservicemedewerkers van Philips Domestic Appliances communiceert, kunnen we de volgende persoonlijke gegevens verwerken:
 
•    Uw gespreksopnamen, communicatiegeschiedenis, aankoopgeschiedenis, uw ervaring, de inhoud van uw vragen.

We kunnen deze persoonlijke gegevens gebruiken om u klantenservice te verlenen, op uw verzoeken te reageren, uw opdrachten uit te voeren en u de juiste klantenservice te verlenen, zoals het repareren of terugbetalen van producten/diensten. We gebruiken deze persoonlijke gegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren, te corrigeren en aan te passen om aan nalevingsnormen te voldoen en om de medewerkers van de klantenservice op te leiden.

Als we deze dienst verschaffen op grond van een overeenkomst met u, vinden wij dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract waarin u een partij bent .

In andere gevallen beschouwen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens als gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Onze producten en diensten verbeteren

We kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen voor analysedoeleinden tijdens uw gebruik van producten/diensten van Philips Domestic Appliances en/of terwijl u de Pagina's van Philips Domestic Appliances bezoekt. We kunnen dit doen om onze producten/diensten en uw gebruikerservaring te verbeteren. We kunnen dit ook doen om inzicht te krijgen in de doelgroepen die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze producten en/of diensten.
 

We beschouwen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

Dochterondernemingen en serviceproviders

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken, voor zover nodig:
 
•    Aan onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, uitsluitend voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden;
•    Aan onze externe serviceproviders, die services verlenen zoals hosting van websites, gegevensanalyse, verwerking van betalingen/facturen, orderuitvoering, levering van informatietechnologie en verwante infrastructuur, klantenservices, e-mail, CRM, identiteitsbeheer, evenementenbeheer, marketingintelligence, controles, fraudedetectie en andere services;
•    Aan externe bedrijven, om hen in staat te stellen u marketingmateriaal toe te sturen dat past bij uw keuzes (uitsluitend als u zich daarvoor hebt aangemeld);
•    Aan uw contacten die zijn gekoppeld aan uw social-media-account, met andere websitegebruikers en met de provider van uw social-media-account in het kader van uw activiteiten voor delen op sociale media.

Andere toepassingen en openbaarmakingen

We kunnen ook uw persoonlijke gegevens gebruiken en openbaar maken wanneer wij denken dat dat noodzakelijk of gepast is: 
•    Om onze algemene voorwaarden af te dwingen, 
•    Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, 
•    Om te reageren op verzoeken van de overheid en openbare instanties, 
•    Om samen te werken met politie en justitie,  
•    Om andere juridische redenen, 
•    Om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van ons en/of u of anderen te beschermen.

Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken, openbaren of overdragen naar een externe partij ingeval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of een andere beschikking van ons bedrijf of een deel daarvan, onze bezittingen of onze voorraden (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke gebeurtenissen).

Services van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, met inbegrip van externe partijen die websites of services uitvoeren waarnaar de Pagina's van Philips Domestic Appliances linken. Wij wijzen u erop dat de opname van een link op de pagina's van Philips Domestic Appliances niet betekent dat de gekoppelde site of service door ons wordt onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik of de openbaring van informatie of het beveiligingsbeleid of -praktijken van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft of andere externe partijen zoals ontwikkelaars van apps, aanbieders van apps, providers van social-mediaplatformen, providers van besturingssystemen, providers van draadloze netwerken of fabrikanten van apparaten, onder andere met betrekking tot persoonlijke gegevens die u aan andere organisaties verstrekt via of in verband met de apps of de Pagina's van Philips Domestic Appliances. Deze externe partijen kunnen hun eigen privacykennisgevingen, privacyverklaringen of privacybeleid hebben. We raden u nadrukkelijk aan deze te lezen om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt door hen.

Cookies en andere trackingtechnologieën van externe partijen

We kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken wanneer u gebruikmaakt van de Pagina's van Philips Domestic Appliances:  wanneer u onze websites bezoekt, onze social-mediapagina's gebruikt, onze e-mails ontvangt en onze mobiele apps en/of verbonden apparaten gebruikt. In de meeste gevallen kunnen wij u niet direct identificeren op grond van de informatie die wij met deze technologieën verzamelen.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om:
•    Te controleren of het digitale kanaal juist werkt;
•    Het gebruik van digitale kanalen te analyseren, zodat we de prestaties van onze digitale kanalen kunnen meten en verbeteren;
•    Verbinding te maken met uw social-medianetwerken en recensies te lezen;
•    Reclame af te stemmen op uw interesses, zowel binnen als buiten de digitale kanalen van Philips Domestic Appliances.

U kunt cookies desgewenst verwijderen. Hoewel bepaalde cookies vereist zijn voor weergave- en navigatiedoelen op onze websites of apps, zijn de meeste functies toegankelijk zonder cookies. We verwijzen naar de cookieverklaring en de Cookiekennisgeving op het betreffende contactpunt voor meer informatie.  

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?

We treffen organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de aan ons toevertrouwde persoonlijke gegevens te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig. Als u vermoedt dat uw interactie met ons niet veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te waarschuwen volgens de informatie in het hoofdstuk 'Contact met ons opnemen?' hieronder.

Hoelang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de periode waarin wij met elkaar zijn verbonden; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (bijvoorbeeld verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties). Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonlijke gegevens verwijderd en/of niet-persoonlijk gemaakt. 

Rechtsgebied en overdracht over grenzen heen

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waarin we gevestigd zijn of waarin we samenwerken met dienstverleners, en met uw gebruikmaking van de Pagina's van Philips Domestic Appliances, onze producten en onze diensten gaat u akkoord met de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde gevallen hebben de rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.

Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij over een toereikende gegevensbescherming beschikken volgens de EER-normen. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden overgedragen naar landen waarvan het beschermingsniveau door de Europese Commissie niet toereikend wordt geacht. Voor overdrachten vanuit de EER naar landen waar de gegevensbescherming niet toereikend wordt geacht, nemen wij adequate maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.  

Uw rechten en keuzes

Als u een privacyverzoek wilt indienen (voor zover dit recht u door de toepasselijke wetgeving wordt verleend), kunt u contact met ons opnemen via Contact | Philips Domestic Appliances. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving. U kunt uw privacyverzoek ook hier indienen: privacy-requests (philips.com).

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke gegevens u wilt laten wijzigen, of u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit onze database of laat ons anderszins weten wat uw privacyverzoek precies inhoudt. Voor uw eigen bescherming kunnen wij alleen verzoeken uitvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan uw account, uw e-mailadres of andere accountinformatie die u gebruikt om ons uw verzoek te sturen. Het is mogelijk dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij uw verzoek uitvoeren.

We willen u erop wijzen dat wij mogelijk bepaalde informatie moeten behouden om administratieve redenen en/of om eventuele transacties uit te voeren waaraan u was begonnen voordat u uw verzoek had ingediend. Er kan resterende informatie worden bewaard, die blijft bestaan binnen onze databases en andere records (bijvoorbeeld in back-ups).

Als u zich hebt aangemeld en  niet langer marketingmails wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor uitschrijven door te klikken op de knop Uitschrijven onder aan elke reclamemail die u van ons ontvangt. We voeren uw verzoek(en) zo snel mogelijk uit als redelijkerwijs haalbaar is. Het kan gebeuren dat u nog steeds een beperkt aantal promotionele berichten ontvangt, voordat de uitschrijving van kracht is. Houd er rekening mee dat. als u zich uitschrijft voor marketingmails, wij u nog steeds administratieve berichten kunnen sturen, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

Als u uw keuzes en rechten benut, kunt u wellicht niet meer (volledig) gebruikmaken van bepaalde Philips Domestic Appliances-services.

Contact met ons opnemen?

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop Philips Domestic Appliances uw persoonlijke gegevens verwerkt, neem dan contact op met onze gegevensbeveiligingsafdeling via Contact | Philips Domestic Appliances. U kunt ook een brief per post verzenden naar Philips Domestic Appliances, t.a.v. Group Legal (Privacy), Claude Debussylaan 88, 1082 MD Amsterdam, Nederland. 

U hebt krachtens de toepasselijke wetgeving ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.